Hero Image
Minerālvates izstrādājumu drošība
5 minutes min

Minerālvates izolācijas izstrādājumu drošums un ietekme uz veselību

Vienlaikus mūsu kā siltumizolācijas izstrādājuma ražotāju galvenā prioritāte ir to cilvēku, kas strādā, dzīvo ar mūsu izstrādājumiem un uzstāda tos, drošība un veselība. Minerālvates izstrādājumu ražotņu strādnieki, kā arī siltumizolācijas uzstādītāji un lietotāji var būt droši par mūsu produkcijas drošumu.

Gandrīz tūkstoš neatkarīgos zinātniskajos pētījumos secināts, ka mūsu izstrādājumi ir droši, ja tiek lietotas ieteiktās darba metodes.

Pētījumi, kas aptver vairāk nekā 40 000 ražošanā iesaistīto darbinieku 50 gadu laikā ražotnēs gan Eiropā, gan ASV, apstiprina, ka nav novērots arodslimību pieaugums, kas būtu saistīts ar ilgstošu saskari ar mūsu izstrādājumiem. Šo rezultātu apstiprina arī laboratorijas pētījumi.

Kā atbildīgs ražotājs mēs darām visu, lai nodrošinātu mūsu izstrādājumu atbilstību visām spēkā esošajām normatīvajām prasībām un izstrādājumu veselības, drošuma un pārvaldības standartu augstākajām prasībām, pastāvīgi uzlabojot tos mūsu izpētes un attīstības programmu ietvaros.

Isover pelēkā vate sienām

Ko saka regulējošās institūcijas?

Eiropas Savienībā bioloģiski šķīstošas minerālvates šķiedras nav klasificētas. Eiropas (EK) Regula Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu (CLP regula), kas ir tieši piemērojama Eiropas Savienības (ES) ražotājiem, kas ražo, importē, lieto vai izplata ķīmiskas vielas un maisījumus, atbrīvo bioloģiski šķīstošas minerālvates šķiedras no klasifikācijas saskaņā ar šo stingro regulējumu (CLP regulas VI pielikuma Q piezīme).

Turklāt minerālvates šķiedras, kā arī dažos izstrādājumos lietotās saistvielas ir pakļautas pašam stingrākajam ķīmisko vielu regulācijas režīmam pasaulē, proti, ES REACH regulai.

Lai atbilstu šīs regulas prasībām, visiem uzņēmumiem jānosaka un jāpārvalda visus iespējamos riskus, kas saistīti ar vielām, ko tās ražo un pārdod ES. Tas iekļauj demonstrāciju Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) — kā šīs vielas var nebīstami lietot, kā arī kā risku pārvaldības pasākumi tiek paziņoti lietotājiem.

Pasaules Veselības organizācijas (World Health Organization, WHO) Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (International Agency for the Research on Cancer, IARC) uzskata, ka minerālvates šķiedras nav klasificējamas kā cilvēku kancerogēnās vielas. 2001. gadā, pamatojoties uz toreizējās zinātnes fundamentālo pētījumu rezultātiem, IARC starptautiskā ekspertu komisija konstatēja, ka minerālvate nav “klasificējama kā cilvēku kancerogēns” (3. kategorija). Tā ir tāda pati klasifikācija kā tējai.

Amerikas Savienotajās Valstīs gan ASV valdība, gan Kalifornijas štats neuzskata bioloģiski šķīstošas minerālvates šķiedras par iespējamu kancerogēnu.

EUCB

Papildus Eiropas normatīvajām prasībām (CLP un REACH) un neraugoties uz WHO atzinumiem (IARC), Eiropas minerālvates izolācijas ražotāji brīvprātīgi izveidoja un attīstīja Eiropas Minerālvates izstrādājumu sertifikācijas padomi (European Certification Board for Mineral Wool Products, EUCEB), lai nodrošinātu stingru izstrādājumu kvalitātes kontroli un ciešu saikni ar mūsu izstrādājumu lietotājiem.

EUCEB sertificē izolācijas materiālus, apstiprinot, ka tie ir izgatavoti atbilstoši Eiropas prasībām un noteikumiem attiecībā uz veselību un drošumu (EK Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu Q piezīme). EUCEB sertifikācija veicina kvalitatīvu ražošanu un šķiedru sastāvu saskaņā ar stingri noteiktu uzraudzības un vadības sistēmu, tādējādi tikai tie ražotāji, kas nodrošina izstrādājumu atbilstību EUCEB prasībām, drīkst izmantot EUCEB tirdzniecības zīmi uz izstrādājumu iepakojumiem. EUCEB sertifikāciju vada neatkarīgā Beļģijas Būvniecības sertifikācijas asociācija (Belgian Construction Certification Association, BCCA)